Wandelclub Kadee > Over ons > Voorwaarden

Website voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website Wandelclub Kadee Bornem en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De website Wandelclub Kadee Bornem is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website Wandelclub Kadee Bornem geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de website Wandelclub Kadee Bornem afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de website Wandelclub Kadee Bornem kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de website Wandelclub Kadee Bornem tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Wandelclub Kadee Bornem zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Wandelclub Kadee Bornem geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de website Wandelclub Kadee Bornem slechts bevoegd de Wandelclub Kadee Bornem website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wandelclub Kadee Bornem, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Wandelclub Kadee Bornem website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Wandelclub Kadee Bornem website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Wandelclub Kadee Bornem. Dit houdt in dat er niets aan de van de Wandelclub Kadee Bornem website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Wandelclub Kadee Bornem niet is toegestaan.

Privacystatement

Wandelclub Kadee Bornem respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de Wandelclub Kadee Bornem website zo veilig mogelijk gebeurd. Wandelclub Kadee Bornem verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Wandelclub Kadee Bornem wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Wandelclub Kadee Bornem behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de Wandelclub Kadee Bornem website bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.